LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC BẾN TRE

 Chọn quận/huyện Thành phố Bến Tre Ba Tri Mỏ Cày Nam Bình Đại Thạnh Phú Châu Thành Giồng Trôm Chợ Lách Mỏ Cày Bắc 

Chọn quận/huyện

Ngày

Nội dung

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Thới Hòa 1 – Thới Hòa 2 xã Thới Thuận, Thừa Lợi xã Thừa Đức

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp An Hội xã An Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Quí An Hòa xã Hòa Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp 3 xã Quới Sơn, ấp Phước Thành xã An Phước, ấp Long Hội xã Giao Long, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, ấp Phú Hòa–Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp 3 xã Quới Sơn, ấp Phước Thành xã An Phước, ấp Long Hội xã Giao Long, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, ấp Phú Hòa–Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 12:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp 3 xã Quới Sơn, ấp Phước Thành xã An Phước, ấp Long Hội xã Giao Long, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, ấp Phú Hòa–Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp 3 xã Quới Sơn, ấp Phước Thành xã An Phước, ấp Long Hội xã Giao Long, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, ấp Phú Hòa–Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Giồng Trôm

Khu vực : -Khu Phố 2 Thị Trấn, ấp 2 xã Bình Hòa

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Tây Lộc xã Vĩnh Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Nhơn xã Hưng Khánh Trung A

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Thông 3 xã Thanh Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Thông 3 xã Thanh Tân,

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu phố 2,3 phường 4; khu phố 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp Giồng Trôm xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Bình Huề 1 – Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 6 xã Thạnh Phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Mỹ, ấp Phú xã Đại Điền, ấp Quí Thế, xã Quới Điền

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp An Khương A xã An Điền

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Tiên Đông–Tiên Hưng–Tiên Phú 1 xã Tiên Long, ấp Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Tiên Đông–Tiên Hưng–Tiên Phú 1 xã Tiên Long, ấp Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Tiên Đông–Tiên Hưng–Tiên Phú 1 xã Tiên Long, ấp Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Giồng Trôm

Khu vực : -Ấp 4 xã Bình Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Giồng Trôm

Khu vực : -Ấp 3 – 4 xã Bình Thành

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Lộc Hiệp xã Vĩnh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Hưng Nhơn xã Hưng Khánh Trung A,

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Thành Hóa 2 xã Tân Thành Bình,

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Lợi xã Tân Phú Tây

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp Tân Quý xã Tân Mỹ huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 7 – 8 xã Lộc Thuận

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 4 xã Định Trung

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Trần Thị Trường xã Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 09:10 đến 10:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Nguyễn Thanh Sơn xã Đại Hòa Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 10:10 đến 11:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Phan Ngọc Hội xã Thạnh Phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Trương Văn Nom xã Thạnh Phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 14:20 đến 15:20

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Phạm Văn Chừ xã Thừa Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 15:30 đến 16:30

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Ái xã Thừa Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Xương Thạnh B Xã Thới Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : ấp Tân Nam xã Tân Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Giồng Trôm

Khu vực : -Ấp Bình Lợi xã Bình Thành

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Long Khánh xã Tân Thiềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Ông Cốm xã Thạnh Ngãi,

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Đông Lợi xã Thành An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp