11/03/2022

Điện Lực Đà Lạt

Tà Nung

08:30

15:00

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện

12/03/2022

Điện Lực Đơn Dương

– Các thôn Lạc Thạnh, Lạc Trường, Lạc Nghiệp, Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai thuộc xã Tu Tra.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Đơn Dương

– Khu vực xã Quảng Lập (trừ khu vực Đà Lạt Tự Nhiên).

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Đơn Dương

Một phần khu vực Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập; Một phần thôn Lạc Nghĩa thuộc xã Ka Đơn.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp