LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC TT-HUẾ

 Chọn quận/huyện Nam Sông Hương Bắc Sông Hương Phong Điền Phú Vang A Lưới Nam Đông Phú Lộc Quảng Điền Hương Thủy Hương Trà 

Chọn quận/huyện

Ngày

Nội dung

08/03/2022Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện Lực Bắc S Hương

Khu vực : BC530080 Tây Lộc 2

Lý do : Xử lý tiếp xúc sau ATM XT C TBA Tây Lộc 2; căng dây lấy lại độ võng tại vị trí cột C6 đến C12 xt C TBA Tây Lộc 2-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Hương Trà

Khu vực : TC530011 Lim

Lý do : Dựng cột, chuyển ĐD qua cột mới nhánh Lim XT 482 Huế 2, căng dây lấy lại độ võng dây ACV-120-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Hương Trà

Khu vực : TD530256 Trang trại chăn nuôi Lim 2

Lý do : Dựng cột, chuyển ĐD qua cột mới nhánh Lim XT 482 Huế 2, căng dây lấy lại độ võng dây ACV-120-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Hương Trà

Khu vực : TD530275 Lim 1

Lý do : Dựng cột, chuyển ĐD qua cột mới nhánh Lim XT 482 Huế 2, căng dây lấy lại độ võng dây ACV-120-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Hương Trà

Khu vực : TD530278 ATN 01

Lý do : Dựng cột, chuyển ĐD qua cột mới nhánh Lim XT 482 Huế 2, căng dây lấy lại độ võng dây ACV-120-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 09:15 đến 11:00

Điện Lực Nam S Hương

Khu vực : AC530250 KPH Thủy Vân T2

Lý do : – Thí nghiệm CBM TBA – Xử lý tiếp xúc hạ thế, bổ sung dầu MBA-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 10:45 đến 12:30

Điện Lực Nam S Hương

Khu vực : AC530251 KPH Thủy Vân T3

Lý do : – Thí nghiệm CBM TBA – Xử lý tiếp xúc hạ thế, bổ sung dầu MBA-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 13:15 đến 15:00

Điện Lực Nam S Hương

Khu vực : AD530285 KHÁCH SẠN ROMANCE

Lý do : – Thí nghiệm CBM TBA – Xử lý tiếp xúc hạ thế, bổ sung dầu MBA-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện Lực Nam S Hương

Khu vực : AD530324 RƯỢU SA KÊ

Lý do : – Thí nghiệm CBM TBA – Xử lý tiếp xúc hạ thế, bổ sung dầu MBA-Kế hoạch-

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện Lực Nam S Hương

Khu vực : AC530211 KPH Thủy Vân T1

Lý do : – Thí nghiệm CBM TBA – Xử lý tiếp xúc hạ thế, bổ sung dầu MBA-Kế hoạch-