21/07/2022
từ 08:00 – 09:00
Nguyễn Huệ Điện Lực Kông Chro

Đã duyệt


Điện lực Kông Chro thực hiện di dời đường dây hạ thế sang cột mới và chuyển công tơ tại cột 335 thuộc đường dây hạ thế TBA Nguyễn Huệ XT 473AKH.

21/07/2022
từ 08:30 – 10
TBA V. Cà Fê Gia Đình (IDX20) Điện lực Chư Păh

Đã duyệt


Xử lý rỉ dầu, thay 03 cần Fuse, làm lại hệ thống nối đất CSV TBA V.CaFe Gia Đình trụ 62/84/1 XT 476BHO

21/07/2022
từ 14:00 – 15:30
Huyền Trân Công Chúa Điện lực Pleiku

Đã duyệt


– Điện lực Pleiku: Xử lý ĐZHA đi ngang qua mái nhà khách hàng tại hẻm 46 – Phù Đổng thuộc TBA Huyền Trân Công Chúa (mã lộ: AC5350442) – XT 472TG.TBA (theo phương án thầu ngoài)

22/07/2022
từ 08:00 – 10
Làng Lang Điện lực Pleiku

Đã duyệt


– Điện lực Pleiku: Chuyển ĐZHA và các khách hàng từ vị trí trụ 1L.LANG/5H (hiện có) sang trụ mới xây dựng thuộc TBA Làng Lang (mã lộ: AC5348151) – XT 472TG.TBA (theo phương án thầu ngoài)

22/07/2022
từ 08:00 – 11:00
TBA Konmaiha Hà Đông. Điện lực Đak Đoa

Đã duyệt


Lắp chụp đầu trụ tại trụ 2HF1/1H ĐZHA thuộc TBA Kon Ma Ha XT 476/E41

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
NLMT Tân Thế Bảo (Cty GIC) Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA BQLR KonKaKinh Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA BômPime Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Bông Bim 2 Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Kon Brung 2 Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Kon Ka Kinh 1 Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Kon Ka Kinh 1P Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA L.Kon Brung Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA L.PLeiTu Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA L.Plei Bông Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA NLMT Gia Minh Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA NLMT Nhân Trí Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA PT K4 Trại giam Gia Trung Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA T1 Ayun Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA T5 Gia Trung Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA T6 Gia Trung Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Thôn 2 Ayun Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Thôn 3 Đăk Jơ Ta Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Thôn 4 Đăk Jơ Ta Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Thôn 5 Ayun Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA UB xã AYun Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA UB Đăk Jơ Ta Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA bơm Nhơn Bông Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Đê BTức Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Đê Btức 2 Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 13:00
TBA Đê KGiêng Điện lực Mang Yang

Đã duyệt


ĐL Mang Yang cấy trụ xử lý MAT khoảng trụ 81/92-81/93 XT 475/F21 (theo kiến nghị xã Đắk Jơ Ta) – ĐL Mang Yang kết hợp lắp DCL trên trụ cấy mới.

22/07/2022
từ 08:00 – 14:00
Chư Gur Điện lực Ayunpa

Đã duyệt


Điện lực Ayun Pa lắp 01 bộ DCL tại cột 111/47A XT 471TG.IPA

22/07/2022
từ 08:00 – 14:00
Chư Gur Điện lực Ayunpa

Đã duyệt


Điện lực Ayun Pa lắp 01 bộ DCL tại cột 111/47A XT 471TG.IPA

22/07/2022
từ 08:00 – 14:00
KLiếc B Điện lực Ayunpa

Đã duyệt


Điện lực Ayun Pa lắp 01 bộ DCL tại cột 111/47A XT 471TG.IPA

22/07/2022
từ 08:00 – 14:00
KLiếc B Điện lực Ayunpa

Đã duyệt


Điện lực Ayun Pa lắp 01 bộ DCL tại cột 111/47A XT 471TG.IPA

22/07/2022
từ 14:00 – 16:30
Cty CP gỗ Hoàng Anh Điện lực Pleiku

Đã duyệt


– Điện Lực Pleiku: Trồng trụ mới và chuyển xà sứ, dây dẫn từ trụ hiện có sang trụ mới xây dựng tại trụ 38 – XT 371TG.TBA (theo phương án thầu ngoài)

23/07/2022
từ 08:00 – 11:00
Lê Đại Hành 1 Điện lực Pleiku

Đã duyệt


– Cty TNHH TM&KT Trần Quang Trung: Chuyển ĐZHA tại các vị trí trụ hiện có sang trụ mới xây dựng từ trụ 82 (TBA Lê Đại Hành 1, mã lộ: AC5345981 và AC5345983) đến vị trí trụ 77 – XT 473BHO (Công trình di dời đường Lê Đại Hành)

23/07/2022
từ 08:00 – 11:00
Phạm Văn Đồng 7 Điện lực Pleiku

Đã duyệt


– Cty TNHH TM&KT Trần Quang Trung: Chuyển ĐZHA tại các vị trí trụ hiện có sang trụ mới xây dựng từ trụ 82 (TBA Lê Đại Hành 1, mã lộ: AC5345981 và AC5345983) đến vị trí trụ 77 – XT 473BHO (Công trình di dời đường Lê Đại Hành)

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA C6 Cty 715 – 2P Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA Công ty TNHH MTV Hà Anh Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA Làng Nú (Ia Khai) – 2P Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA Làng Nú 1 (Ia Khai) Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA Làng Nú 2 (Ia Khai) Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA Làng Yom Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA UB xã Iakhai. Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA UBX Ia Khai Số 2 Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 08:00 – 15:30
TBA Đội 5 (Ia Khai) Điện lực IaGrai

Hoãn


– Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435b/5 – 435B/15 theo phương án SCL năm 2022.- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai thi công Thay dây trần và dây bọc tại khoảng cột 435B/78 – 435B/129 XT 472IGR theo phương án SCL năm 2022. – Điện lực Ia Grai cải tạo hệ thống nối đất CSV tại cột 435B/38; 435B/69 XT 472IGR.

23/07/2022
từ 11:00 – 12:00
Kios NĐH 66 H.Vương Điện lực Pleiku

Đã duyệt


– Điện lực Pleiku: Thay TI định kỳ hệ thống đo đếm tại TBA Nhà điều hành (AC534078) – XT 478DHO

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Bà Kiểm Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Làng Me Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Làng UK Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Như Khang Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Thanh Hà 1 Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Thanh Hà 8 Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Thanh Hà 9 Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Thanh Hà Ia Hrung (250kVA) Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Trần Văn Thành Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Uk 1 Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA Vườn CàFê Ô. Hòa Điện lực IaGrai

Đã duyệt


– Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/109 – 161/111 XT 471DHO.- Điện lực Ia Grai di dời đường dây điện 22kV khoảng cột 161/118B – 161/122 XT 471DHO.

24/07/2022
từ 09:30 – 10:30
Làng Kê 1 Điện lực Chư Sê

Đã duyệt


Để hotline thay lèo Pha B xuống TBA Làng Kê 1 XT472CSE