21/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Khóm 4 – phường Hộ PhòngẤp Đầu Lá, Thạnh An, Cây Dương – xã Long Điền Điện lực Giá Rai

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Nôị Ô – Thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/07/2022
từ 06:30 – 11:00
Ấp Xẻo Lá – TT Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 06:30 – 11:00
Ấp Xẻo Lá – TT Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 06:30 – 16:00
Khóm 3, 12 phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 07:00 – 13:00
Ấp Bình Bảo, Bình Tốt , Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2 – xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 3, Tường 1 – xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam – xã Hưng Phú; Ấp Long Thành – thị trấn Phước Long; xã Vĩnh Thanh. Điện lực Phước Long

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/07/2022
từ 07:00 – 16:00
Ấp Chòm Cao – xã Ninh Thạnh Lợi A Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 07:00 – 16:00
Ấp Vinh Điền, Lập Điền – xã Long Điền Tây Điện lực Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 07:00 – 16:30
́Ấp 17, 18, 19 – xã Vĩnh Bình Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Nôị Ô, Long Đức – Thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Tường 1, Phước 3A, Phước 3B – xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/07/2022
từ 06:30 – 10:00
Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B – xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 06:30 – 10:00
Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B – xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 06:30 – 16:00
Ấp 10, xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 07:00 – 16:00
Ấp Chòm Cao – xã Ninh Thạnh Lợi A Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 09:00 – 11:00
Ấp Chất Đốt – xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 09:00 – 11:00
Ấp Chất Đốt – xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 12:30 – 16:30
Ấp Thạnh Long – xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 12:30 – 16:30
Ấp Thạnh Long – xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Khóm 3, 4, 5 – Phường 1 Điện lực Giá Rai

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Nôị Ô, Long Đức, Phước Thuận 1 – Thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/07/2022
từ 06:30 – 11:00
Ấp Cái Dầy – thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 06:30 – 11:00
Ấp Cái Dầy – thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 06:30 – 11:00
Ấp Vĩnh Phú A – Xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 06:30 – 12:00
Ấp Cái Dầy – thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 06:30 – 12:00
Ấp Cái Dầy – thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 06:30 – 15:30
Ấp Bà Gồng, Bà Hiên – thị trấn Ngan Dừa; Ấp Bình Dân – xã Lộc Ninh; Xã Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A. Điện lực Hồng Dân

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

23/07/2022
từ 06:30 – 15:30
Ấp Bà Gồng, Bà Hiên – thị trấn Ngan DừaẤp Bình Dân – xã Lộc Ninh Xã Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A Điện lực Phước Long

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/07/2022
từ 07:00 – 16:00
Ấp Vinh Điền, Lập Điền – xã Long Điền Tây Điện lực Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 10:00 – 12:00
Ấp Thông Lưu B – thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 10:00 – 12:00
Ấp Thông Lưu B – thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Nôị Ô, Long Đức, Phước Thuận 1 – Thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/07/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Nội Ô – thị trấn Ngan Dừa; Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông – xã Lộc Ninh Điện lực Hồng Dân

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp