21/07/2022
từ 04:30 – 06:30
Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Trung, Nghi Hoa, Nghi Thuận, Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Long, Nghi Thuận, Quán Hành Điện lực Huyện Nghi Lộc
21/07/2022
từ 05:00 – 09:00
Diễn Xuân, DIễn Hạnh, Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Thái Điện lực Huyện Anh Sơn
21/07/2022
từ 05:00 – 09:00
Diễn Xuân, DIễn Hạnh, Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Thái Điện lực Huyện Diễn Châu
21/07/2022
từ 05:00 – 18:00
TX Thái Hoà, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, KCN Nghĩa Long Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
21/07/2022
từ 06:00 – 12:00
Các khách hàng thuộc TBA Nghi Liên 3 – ĐZ 480E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
21/07/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 15 Nghi Long ĐZ 380E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
21/07/2022
từ 07:30 – 18:00
Quang Phong 3 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
22/07/2022
từ 04:30 – 05:00
Vạn Hồng, Nghi Công Nam, Nghi Mỹ, Nghi Lâm Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 04:30 – 05:30
Nghi Mỹ, Nghi lâm Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 04:30 – 15:30
TBA Nghi Lâm 1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 05:00 – 05:30
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
22/07/2022
từ 05:00 – 05:30
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
22/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Hồng Điện lực Huyện Anh Sơn
22/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Hồng Điện lực Huyện Diễn Châu
22/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
22/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
22/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Hồng Điện lực Huyện Anh Sơn
22/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Hồng Điện lực Huyện Diễn Châu
22/07/2022
từ 05:30 – 14:30
Nghi lâm, Nghi văn, Nghi Kiều Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 2 Nghi Văn ĐZ 376E15.4 Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 07:30 – 12:00
Nghĩa Bình 5 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
22/07/2022
từ 13:30 – 18:00
Nghĩa Bình 8 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
22/07/2022
từ 14:30 – 15:00
Vạn Hồng, Nghi Công Nam, Nghi Mỹ, Nghi Lâm Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 14:30 – 15:30
Nghi Mỹ, Nghi lâm Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 14:30 – 15:30
Nghi Mỹ, Nghi lâm Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Hồng Điện lực Huyện Anh Sơn
22/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Hồng Điện lực Huyện Diễn Châu
22/07/2022
từ 17:30 – 18:00
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
22/07/2022
từ 17:30 – 18:00
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
23/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
23/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
23/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
23/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
23/07/2022
từ 06:00 – 07:00
TBA số 1 Nghi Trường ĐZ 471TGQH ( 480E15.1 cấp ) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 06:00 – 07:00
TBA số 6 Nghi Diên ĐZ 373E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA Xà Rạ ĐZ 373E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 07:00 – 08:00
TBA số 6 Nghi Hoa ĐZ 373E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 07:00 – 08:00
TBA số 7 Nghi Trường ĐZ 471TGQH ( 480E15.1 cấp ) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 08:00 – 09:00
TBA số 11 Nghi Long ĐZ 480E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 08:00 – 09:00
TBA số 3 Nghi Trường ĐZ 471TGQH ( 480E15.1 cấp ) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 09:00 – 10
TBA số 8 Nghi Liên ĐZ 471TGQH ( 480E15.1 cấp ) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 10 – 11:00
TBA số 6 Nghi Liên ĐZ 471TGQH (480E15.1 cấp) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 10 – 11:00
Tại TBA T38 ĐZ 471TGQH ( 480E15.1 cấp ) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
23/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
24/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
24/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
24/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Ngọc, Diễn Kỷ Điện lực Huyện Anh Sơn
24/07/2022
từ 05:00 – 07:30
Diễn Ngọc, Diễn Kỷ Điện lực Huyện Diễn Châu
24/07/2022
từ 05:00 – 17:00
Mất điện toàn huyện Quế Phong và 03 xã của huyện Tương Dương (Nhôn Mai, Mai sơn, Hữu Khuông) Điện lực Huyện Quế Phong
24/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
24/07/2022
từ 05:00 – 18:00
Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
24/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Anh Sơn
24/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc Điện lực Huyện Diễn Châu
24/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Ngọc, Diễn Kỷ Điện lực Huyện Anh Sơn
24/07/2022
từ 15:30 – 18:00
Diễn Ngọc, Diễn Kỷ Điện lực Huyện Diễn Châu