21/07/2022
từ 05:00 – 16:30
Xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều Điện lực Đông Triều
21/07/2022
từ 07:00 – 11:00
Khu Xuân Hải phường Tân An Điện lực Quảng Yên
21/07/2022
từ 07:00 – 11:00
Khu Xuân Hải phường Tân An Điện lực Quảng Yên
21/07/2022
từ 07:00 – 11:00
Phường xã Liên Hòa Hòa Điện lực Quảng Yên
21/07/2022
từ 07:00 – 11:00
Phường xã Liên Hòa Hòa Điện lực Quảng Yên
21/07/2022
từ 07:30 – 09:30
Thôn 10 xã Hạ Long Điện lực Vân Đồn
21/07/2022
từ 09:45 – 11:45
Thôn 9 xã Hạ Long Điện lực Vân Đồn
21/07/2022
từ 13:00 – 17:00
Khu Thống Nhất phường Tân An Điện lực Quảng Yên
21/07/2022
từ 13:00 – 17:00
Khu Thống Nhất phường Tân An Điện lực Quảng Yên
21/07/2022
từ 13:30 – 15:30
Thôn 6 xã Hạ Long Điện lực Vân Đồn
21/07/2022
từ 15:45 – 17:45
Thôn 1 xã Hạ Long Điện lực Vân Đồn
22/07/2022
từ 05:00 – 16:30
Xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều Điện lực Đông Triều
22/07/2022
từ 07:30 – 10:30
1 phần thôn Giữa xã Đoàn Kết Điện lực Vân Đồn
23/07/2022
từ 05:00 – 16:30
Xã Nguyễn Huệ TX Đông Triều Điện lực Đông Triều
23/07/2022
từ 06:30 – 09:30
Toàn bộ huyện Cô Tô & 05 xã Đảo huyện Vân Đồn Điện lực Vân Đồn
23/07/2022
từ 06:30 – 11:30
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
23/07/2022
từ 06:30 – 11:30
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
23/07/2022
từ 06:30 – 11:30
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
23/07/2022
từ 06:30 – 11:30
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
23/07/2022
từ 06:30 – 11:30
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
23/07/2022
từ 06:30 – 11:30
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
23/07/2022
từ 07:30 – 10
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
23/07/2022
từ 07:30 – 10
Xã Sông Khoai; khu trại Tháp phường Đông Mai Điện lực Quảng Yên
25/07/2022
từ 07:30 – 10
Thôn 1 xã Hạ Long Điện lực Vân Đồn