Ngày

Khu vực

Đơn vị

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T19P-ĐD471E49-EAKLY

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T1P-ĐD471E49-Ea Kly

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T20P-ĐD471E49- Krông Buk

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T2P-ĐD471E49-Ea Kly

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T37P-ĐD471E49-HTX QUYẾT THẮNG

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T38P (Tach T1P)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T3P-ĐD471E49-Ea KLY

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T42P (TACH T2P)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T43P (TACH T1P)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T45P-ĐD471E49- HTX KRÔNG BUK

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T4P-ĐD471E49-EAKLY

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T59P-ĐD471E49-EAKLY

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T5P-ĐD471E49-Ea Kly

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T61P-ĐD471E49-EAKLY

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T67PA-ĐD471E49-HTX KRONG BUK

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T68PA-Mỏ Dá Đức Anh-Ea Kar

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T71-ĐD471E49-Krông Buk

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T73P-ĐD471E49- Công Ty Thuận Hiếu

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

TBA T30P- EaKLy(tách T4P)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

TBA T31P-Krông Buk(tách T20P)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

TBA T32P-KrôngBuk(tách từ T59P)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 06:00 – 06:15

Trạm T1-ĐMT.PS-ĐD471EKA- Công ty TNHH Xăng Dầu Phú Sơn

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Buôn Đét, Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán Tổng Thôn Quang Trung

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán Tổng Thôn Quang Trung

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ xã Dliêza T19N.

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ T.Tâm Ea Tân T24N.

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ TBA Thôn Thống Nhât Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ xã Dliêza T20N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ xã Dliêza T21N.

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ xã Dliêza T22N.

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ xã Ea Tân T25N.

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ xã Ea Tân T26N.

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Bán lẻ xã Ea Tân T27N.

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Ea Blông Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Ea Chăm Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Ea Chăm Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Ea Chăm Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Ea Đinh Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Ea Đinh Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Ea Đinh Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

HTX TM-DV Bình Minh

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530245(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530279 San Tải JC530168

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530280(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530281 San tải JC530139

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530282(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530288(471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530300(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

JC530366

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Liên Kết Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Liên Kết Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Nguyễn Văn Hậu

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Nguyễn Văn Trình -T208N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Quang Trung Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Quang Trung Ea Tân – T226N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Quang trung Eatân T335N tách T138N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Quyết Tâm Ea tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

San tải T26N(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T181N – Ea Chăm Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T182N – Ea Đinh Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T213 – Hải Hà Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T218N – Xã Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T228N – Cty TNHH Nhất Ly tại Krông năng

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T233N – Trịnh Văn Tính

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T238 – Nguyễn Bá Minh

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T240N – Nguyễn Văn Thảo

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T246N(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T249N – Trần Thị Thùy Dương

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T255N(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T259N(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T261N(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T264N(DD471E47)

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T90 – Xã Hoà Tân

ĐL KRông Bông

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

TBA Công cộng- Phan Văn Hiển

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

TBA JC530348 xã Dliêza

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

TBA T1 ĐMT.JGA

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Thôn Thống Nhất Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Thống nhất 2 Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Trạm bán tổng NT Cafe 49 – xã Dliêya 108N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Tách từ TBA xã Dliêza T19N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Yên Khánh Cư Klông

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Yên Khánh Cư Klông

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Yên Khánh Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

Yên Khánh Ea Tân

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

bán lẻ Liên Kết, EaTân T330N tách T146N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 14:30

bán lẻ Quang trung, EaTân T329N Tách T138N

ĐL Krông Năng

17/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T83(ĐD473KNA) (Khu TT Hành chính huyện)

ĐL Cư Kuin

17/09/2022

từ 07:30 – 16:30

T101-ĐD482KRP- Ea Quang

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 07:30 – 16:30

T101-ĐD482KRP- HTX EAQUANG

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 07:30 – 16:30

T103-ĐD482KRP- HTX EAQUANG

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 07:30 – 16:30

T93-ĐD482KRP- HTX EAQUANG

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 07:30 – 16:30

T94-ĐD482KRP- HTX EAQUANG

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 07:30 – 16:30

T95-ĐD482KRP- HTX EAQUANG

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 10:30

T394_474E48 (Hòa Đông)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

17/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Trạm T251-Nhà Văn Hóa

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 11:30

T36-473E48 NH TMCP Qtế VN-CN ĐăkLăk(Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

17/09/2022

từ 08:00 – 12:00

T58M_477HT-Đội 1-NT Cao Su 30/4

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T107-ĐD474KRP- BỆNH VIỆN ĐA KHOA

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T127-ĐD474KRP-CTY KHÁNH TÂN

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T131-ĐD474KRP-PHƯỚC AN

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T132-ĐD474KRP-PHƯỚC AN

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T207-ĐD474KRP- Cty TNHH MTV Kim Quy

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T310 (Tach T270)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T83-ĐD474KRP- PHƯỚC AN

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

TBA T173 (TACH T83)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 13:00

Tram CC T270 (tach T108)

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ xã EaHleo_IC530254

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty CP Hoàng Anh ĐăkLăk

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk – T400E

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk – T401E

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty CP SXTM Mạc Gia

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty CP hoàng Anh Đăk Lăk

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty TNHH Thanh Phương ĐăkLăk

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty TNHH Thành Vũ

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty TNHH Thành Vũ

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty TNHH kinh doanh TM&DV VINFAST

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty TNHH nông lâm Thuận Thiên

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Công ty cổ phần phân bón Việt Hoa Ninh Bình

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

DNTN Thanh Nguyên

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

DNTNTM trung thọ

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

DT TĐ BB66 – SĐ 10 – QĐ 3

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Ba Phước

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Hoàng Anh DakLak

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Hoàng Anh DakLak

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Hoàng Anh DakLak

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Nhà mày Thành Vũ

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Nông trường Thanh Long – Công ty cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

TBA Chuyên Dùng

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

TBA Chuyên Dùng

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

TBA Chuyên dùng_T255

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp – Trung đoàn 66 – T394E

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Trang trại ĐMT Công ty TNHH Green Solar Tây Nguyên

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Trang trại ĐMT Công ty TNHH Vina Tuấn Minh

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Trường bắn Sư đoàn 10

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Trạm BA chuyên dùng.

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Trạm BA chuyên dùng.

ĐL EaH’Leo

17/09/2022

từ 09:30 – 12:00

T178-ĐD478KRP-T.BƠM PHẠM THÀNH LONG

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 09:30 – 12:00

T64M-475HT Khu liên doanh EaTul

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T186_476CMG_Buôn Phơng, CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T187_476CMG_Buôn Phơng, CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T188_476CMG_Trạm CDùng_Y Khun Niê, Buôn Pơng

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T189_476CMG_Trạm CDùng, Cty càfe Drao, Xã CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T190_476CMG_Thôn 3, CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T191_476CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Lương, Xã CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T192_476CMG_Trạm CDùng Hồ Viết Kỷ, Xã Eatul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T193A_476CMG_S/tải T193 Buôn Hra A, EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T193_476CMG_Buôn Hra A, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T194_476CMG_Trạm CDùng_Công ty cà phê Eatul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T195_476CMG_Trạm CDùng_Bùi Văn Chính, Buôn Sah A

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T196A_476CMG_S/tải T196 Buôn Hra B, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T196_476CMG_Buôn Hra B, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T197_476CMG_Trạm CDùng_Phan Văn Liên, Buôn Sah A

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T198_476CMG_Trạm CDùng, Lê Nguyên Quởn, Xã Eatul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T199_476CMG_Cty cà phê Eatul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T1_ĐMT_VAP_ĐD476CMG -Công ty TNHH SX TM Việt Anh Phát – CưDLeMnong

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T200A_476CMG_Buôn Trĩa, xã EaTul (Ghép S/tải T200)

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T200_476CMG_Buôn Trĩa, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T201_476CMG_Trạm CDùng_Bùi Văn Chiều, Xã Eatul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T202A_476CMG_GC202A_Buôn Knia, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T202_476CMG_Buôn Knia, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T203_476CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Thi, Thôn 8, Xã CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T204A_476CMG_Buôn Phơ Xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T204_476CMG_Buôn Phơ Xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T205_476CMG_UBND xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T206_476CMG_Trạm CDùng_Đặng Thành Công, Buôn Dao, Xã Eatul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T207A_476CMG_Buôn Yao, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T207_476CMG_Buôn Yao, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T208_476CMG_Trạm CDùng_Bùi Quang Minh, Xã Eatul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T219_476CMG_Trạm CDùng_Lê Hữu Thái, Ea Tul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T227_476CMG_Trạm CDùng, Lưu Văn Điệp, Ea Tul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T262_476CMG_Ông Linh_Buôn Tria – Ea Tul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T292_476CMG_Trạm CDùng Lê Hữu Thái, Ea Tul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T322_476CMG_Buôn Yao_EaTull (S/tải T207)

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T346_476CMG_Buôn Knia, xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T367_476CMG_Trạm CDùng Lê Hữu Thái, Buôn Jao Ea Tul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T370_476CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Bảo_Buôn Pơng, CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T390_476CMG_Trạm Bơm Đội 3+4 Cty cà phê Drao, CưDliêMnông

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T417_476CMG_S/tải T193_Buôn Hra A, EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T418_476CMG_Buôn Phơ Xã EaTul (S/tải T204)

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T419_476CMG_S/tải T205_UBND xã EaTul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T431_476CMG Trạm C/Dùng Trương Văn Linh, Buôn Trĩa xã Ea Tul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T457_476CMG_Trạm CDùng_Cty CP Điện Giang Sơn (ĐMT)

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 11:25 – 13:31

T488_476CMG_Trạm CDùng_Công ty TNHH khai thác nước ngầm Thịnh Hưng, buôn Yao xã Ea Tul

ĐL Cư MGar

17/09/2022

từ 13:00 – 15:30

T116M_471HT- Cty Hoàng Việt (Trạm Đlực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

17/09/2022

từ 13:30 – 14:30

T222-ĐD478KRP-Bụ Bổn-ĐD471E49

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 14:30 – 15:30

T227-ĐD478KRP-Vụ Bổn

ĐL Krông Păc

17/09/2022

từ 14:30 – 17:00

T117M_473HT (Hẻm 3, TL8, Tân Lợi)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

Buôn KôTam EaTu.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T125_474E48-Sau chợ Tân Hoà.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T128_474 BMT CHang XgDau.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T129_474E48-Krông Bông EaTu.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T130_472BMT-Thôn 6 Hoà Thắng.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T132_474E48-Đội 5 NT cao su 30/4.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T135_474BMT-Thôn 12 EaTu.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T230 -474BMT CTy LDCB cà phê xuất khẩu Man.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T307_474E48 (Cục trồng trọt-Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T329_474E48 (Buôn KôTam_EaTu)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T343_474E48 (DNTN Lai Vy)_Trạm KH

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T393_474E48 (Tân Hòa)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T394_474E48 (Hòa Đông)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T416_474E48-Cty KoTam (Trạm Đlực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

T437_474E48-Nguyễn Thế Tính (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 06:00 – 06:15

TT trẻ mồ côi.

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

18/09/2022

từ 07:30 – 12:00

T90 – Xã Hoà Tân

ĐL KRông Bông

18/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T21-ĐD471 _F14 Hòa Tân

ĐL KRông Bông

18/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Bán lẻ xã Ea Nam_T1E

ĐL EaH’Leo

18/09/2022

từ 12:00 – 17:00

T21-ĐD471 _F14 Hòa Tân

ĐL KRông Bông

19/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T11(ĐD473KNA) (Trung tâm Nông Trường Cao Su 19/8)

ĐL Cư Kuin

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk

ĐL Buôn Hồ

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA CC T10

ĐL EaKar

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA CC T46

ĐL EaKar

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Trung tâm Viễn thông Khu vực Bắc Đắk Lắk – Viễn thông Đắk Lắk

ĐL Buôn Hồ

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Trung Đoàn BB 95

ĐL Buôn Hồ

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Đài Phát Thanh và Truyền Hình Đắk Lắk

ĐL Buôn Hồ

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Đài Phát Thanh và Truyền Hình Đắk Lắk

ĐL Buôn Hồ

19/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Đài Phát Thanh và Truyền Hình Đắk Lắk

ĐL Buôn Hồ

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

T545M_475BMT-thôn 2 CưÊBur

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

19/09/2022

từ 08:00 – 16:00

T105K

ĐL EaKar

19/09/2022

từ 09:00 – 14:00

TBA CC T31

ĐL EaKar

19/09/2022

từ 09:00 – 15:00

T255N(DD471E47)

ĐL Krông Năng

19/09/2022

từ 13:00 – 16:00

T126M_475HT -Trạm công cộng Hòa Thuận

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T176_471CMG_Buôn Dhung Xã EaM’roh

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T177_471CMG_Thôn 18 Ea MRod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T178_471CMG_Trạm CDùng_Đào Thị Hạnh, Xã Quảng Hiệp

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T179_471CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Đình Hợp, Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T180_471CMG_Trạm CDùng Chìu Dì Sếnh, Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T181_471CMG_Trạm CDùng_Phạm Thắng, Xã Quảng Hiệp

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T182_471CMG_Thôn 20 Xã Ea M’Rod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T183_471CMG_Thôn 1 Xã Ea M’Rod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T184_471CMG_Thôn 1 Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T226_471CMG_Trạm CDùng, Mạc Trọng Ánh, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T237_471CMG_Trạm CDùng_Trần Thanh Tùng, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T239_471CMG_Trạm CDùng_Triệu Sinh Toàn, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T296_471CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Hữu Tài (T183), Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T342_471CMG_Buôn Dhung Xã EaMroh (DC TBA ghép T176A)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T356_471CMG_S\tải T177_Thôn 18 Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T378_471CMG_S\tải T182_Thôn 20 Xã Ea M’Rod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T415_471CMG_Trạm C/dùng Công ty TNHH Chất đốt sinh học CTT, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T429_471CMG_Trạm C/Dùng_Y Kruê_Buôn Trấp, Ea Hđinh

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T439_471CMG_Thôn 20, Ea M’Rod (S/tải T182)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T481_474CMG_Thôn 1 Xã Ea Mrod (San tải T184)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T214_471CMG_Trạm CDùng_Cty TNHH Buôn Ja Wằm

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T269_471CMG_Trạm CDùng_Đỗ Văn Dũng, Xã Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T277_471CMG_Trạm CDùng, Bộ CHQS_Thao trường bắn_ Xa Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T283_471CMG_Trạm CDùng, Lương Văn Đến, Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T286_471CMG_Trạm CDùng, Phan Hữu Hòa, Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T294_471CMG_Trạm CDùng_Nguyễn văn Chung, Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T310_471CMG_S/tải T81_UBND EaKiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T327_471CMG Trạm CDùng_Cty TNHH Nông Sản Tây Nguyên, Thôn 2 Ea kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T335_471CMG Trạm_C Dùng, Mỏ đá Cty Phúc Thiện, Ea kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T343_471CMG_Thôn 4, Xã Eakiết (DC TBA ghép T84A)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T376_471CMG_S\tải T79 Thôn 2 Bờ Hồ, xã Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T408_471CMG_Thôn 6, Ea Kiết (San tải T83)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T416_471CMG_Trạm CDùng_Cty TNHH Nông Sản Tây Nguyên, Thôn 2 Ea kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T422_471CMG_S/tải T183_Thôn 1, Ea M’Rod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T423_471CMG_S/tải T84_Thôn 4, Xã Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T434_471CMG_Thôn 2 Xã Ea Kiết (S/tải T85)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T482_471CMG Trạm_C Dùng, Mỏ đá Cty Phúc Thiện, Thôn 6 Ea kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T83_471CMG_Thôn 6, xã Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T84_471CMG_Thôn 4, xã Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T85_471CMG_Thôn 2 Xã Ea Kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T86_471CMG_Trạm CDùng_Cty TNHH Nông Sản Tây Nguyên, Thôn 2 Ea kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 12:30

T87_471CMG_Trạm CDùng_Cty TNHH Nông Sản Tây Nguyên, Thôn 2 Ea kiết

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T108-ĐD474KRP-PHƯỚC AN

ĐL Krông Păc

20/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T1 DMT Gia Thành ĐD478KNA CCN huyện Cư Kuin

ĐL Cư Kuin

20/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T1 DMT KS Bắc Tây Nguyên ĐD478KNA CCN huyện Cư Kuin

ĐL Cư Kuin

20/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T1 DMT Thuận Phong ĐD478KNA CCN huyện Cư Kuin

ĐL Cư Kuin

20/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T1 DMT TÂY NGUYÊN ĐD471KNA Cụm công nghiệp huyện Cư Kuin

ĐL Cư Kuin

20/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T1 DMT VŨ TIẾN ĐỨC ĐD478KNA Cụm công nghiệp huyện Cư Kuin

ĐL Cư Kuin

20/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T107 ĐD477 KNA (Cty TNHH Cafe Ngon – CCN Huyện Cư Kuin)

ĐL Cư Kuin

20/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T110 ĐD471 KNA (Y Blol Enuol)

ĐL Cư Kuin

20/09/2022

từ 08:00 – 12:00

T166_474E48-Cty Thắng Lợi-Hòa Đông

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T176_471CMG_Buôn Dhung Xã EaM’roh

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T177_471CMG_Thôn 18 Ea MRod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T178_471CMG_Trạm CDùng_Đào Thị Hạnh, Xã Quảng Hiệp

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T179_471CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Đình Hợp, Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T180_471CMG_Trạm CDùng Chìu Dì Sếnh, Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T181_471CMG_Trạm CDùng_Phạm Thắng, Xã Quảng Hiệp

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T182_471CMG_Thôn 20 Xã Ea M’Rod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T183_471CMG_Thôn 1 Xã Ea M’Rod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T184_471CMG_Thôn 1 Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T226_471CMG_Trạm CDùng, Mạc Trọng Ánh, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T237_471CMG_Trạm CDùng_Trần Thanh Tùng, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T239_471CMG_Trạm CDùng_Triệu Sinh Toàn, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T296_471CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Hữu Tài (T183), Xã Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T342_471CMG_Buôn Dhung Xã EaMroh (DC TBA ghép T176A)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T356_471CMG_S\tải T177_Thôn 18 Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T378_471CMG_S\tải T182_Thôn 20 Xã Ea M’Rod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T415_471CMG_Trạm C/dùng Công ty TNHH Chất đốt sinh học CTT, Ea Mrod

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T429_471CMG_Trạm C/Dùng_Y Kruê_Buôn Trấp, Ea Hđinh

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T439_471CMG_Thôn 20, Ea M’Rod (S/tải T182)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 12:00 – 12:30

T481_474CMG_Thôn 1 Xã Ea Mrod (San tải T184)

ĐL Cư MGar

20/09/2022

từ 13:30 – 15:00

Bán lẻ Xã Phú Xuân T004N

ĐL Krông Năng

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T058K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T058K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T2K-DNTN Thu Thừa

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T2K-DNTN Thu Thừa

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T326K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T327K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T327K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T343 – Đức Tân Phong

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T353K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T353K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T400K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T400K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T423K – San tải T56

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T424K – San tải T278, T346

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T424K – San tải T278, T346

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T425K – San tải T49

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T426K – San tải T187

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T433- Viễn thông Đăk Lăk

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T450K – 474E49

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T450K – 474E49

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T451 – Cty XD An Vinh

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T451 – Cty XD An Vinh

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T496K-San tải T191K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T499K – HTX NN&DV Ea Păl

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T499K – HTX NN&DV Ea Păl

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T111

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T111

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T112

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T112

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T113K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T113K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T114

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T114

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T115

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T115

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T116

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T116

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T117

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T117

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T118

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T118

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T119

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T119

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T13B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T13B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T13KA

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T13KA

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T182

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T183

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T184

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T185

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T186

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T187

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T188

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T189

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T190

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T191A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T191B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T192

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T192

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T202

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T202

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T203

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T203

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T205

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T206

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T207

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T207

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T208

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T210

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T211

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T211

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T219

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T219

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T226

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T226

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T227

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T227

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T228

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T228

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T229A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T229A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T229B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T229B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T255

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T256

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T257

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T257

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T258A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T258A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T258B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T258B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T259A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T259A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T259B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T259B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T260

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T260

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T272

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T276K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T276K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T277

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T277

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T278

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T278

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T306

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T335

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T335

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T336

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T336

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T346

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T346

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T347

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T358

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T358

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T359

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T359

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T372

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T372

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T376

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T376

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T380

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T380

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T381

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T382

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T382

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA CC T56

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA T315K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

TBA T315K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm T329

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm T329

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm T330 – Cty Hoàng Dân

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm T330 – Cty Hoàng Dân

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm T337K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm T338K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T121K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T121K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T129K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T129K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T133K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T133K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T284K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T284K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T288K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 06:30

Trạm biến áp T288K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

T197K – thôn 1A Ea Ô

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

T465K – San tải T209

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T157

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T158

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T209

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T230

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T366

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T51

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T85

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

TBA CC T91

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 06:00 – 13:00

Trạm biến áp T86K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T156(ĐD473KNA) (Thôn Kim Thàmh – Xã Hoà Hiệp – Tách T34 – ĐD473 KNA)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T34(ĐD473KNA) (Thôn Kim Thành – Xã Hoà Hiệp)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T37(ĐD473KNA) (Thôn Giang Sơn – Xã Hòa Hiệp)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T38(ĐD473KNA) (Thôn Đông Sơn – Xã Hòa Hiệp)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T39(ĐD473KNA) (Thôn Đông Sơn – Xã Hòa Hiệp)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 07:30 – 14:30

T40(ĐD473KNA) (Buôn K’Pung – Xã Hòa Hiệp – Trạm ghép 50+50)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 07:30 – 14:30

TBA CC T404

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA CC T74

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 08:00 – 10:30

T308_471BMT-Khối 6 Tân Lợi

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T20 ĐD471 F14 Hòa Tân.

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T21-ĐD471 _F14 Hòa Tân

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T22_TBA Hòa Tân_KrôngBông.

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T23 – Xã Hòa Tân

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T24 – Xã Hòa Tân

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T25- Xã Hòa Tân

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T90 – Xã Hoà Tân

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

Trạm bơm Hòa Tân

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 08:00 – 15:00

UBNd Xã Hòa Tân (trạm bơm)

ĐL KRông Bông

21/09/2022

từ 09:30 – 12:00

T133M_473HT – K7, P. Tân Lợi

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T058K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T2K-DNTN Thu Thừa

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T327K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T353K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T400K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T424K – San tải T278, T346

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T450K – 474E49

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T451 – Cty XD An Vinh

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

T499K – HTX NN&DV Ea Păl

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T111

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T112

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T113K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T114

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T115

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T116

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T117

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T118

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T119

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T13B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T13KA

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T192

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T202

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T203

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T207

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T211

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T219

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T226

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T227

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T228

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T229A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T229B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T257

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T258A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T258B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T259A

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T259B

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T260

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T276K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T277

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T278

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T335

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T336

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T346

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T358

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T359

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T372

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T376

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T380

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA CC T382

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

TBA T315K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

Trạm T329

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

Trạm T330 – Cty Hoàng Dân

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

Trạm biến áp T121K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

Trạm biến áp T129K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

Trạm biến áp T133K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

Trạm biến áp T284K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 12:30 – 13:00

Trạm biến áp T288K

ĐL EaKar

21/09/2022

từ 13:00 – 15:30

T240_472E48 CTy QLDT & VSMT

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

21/09/2022

từ 14:00 – 14:30

T156(ĐD473KNA) (Thôn Kim Thàmh – Xã Hoà Hiệp – Tách T34 – ĐD473 KNA)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 14:00 – 14:30

T34(ĐD473KNA) (Thôn Kim Thành – Xã Hoà Hiệp)

ĐL Cư Kuin

21/09/2022

từ 14:30 – 17:00

T28_472E48 (Hòa Thắng)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

22/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T168_475 KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T197_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 08:00

T39-475-KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T101_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T101_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T139-475-KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T139-475-KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T183_ 475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T183_ 475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T196_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T196_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T198_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T198_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T44_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T44_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T45_475kNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T45_475kNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T56_475 KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T56_475 KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T63_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T63_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T66_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T66_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T92_475 KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 07:30 – 15:30

T92_475 KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T01L (ĐD373KBO) Yang Tao

ĐL Lăk

22/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T06L(DD373KBO) Yang Tao

ĐL Lăk

22/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T7L(ĐD373KNA)

ĐL Lăk

22/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Trạm chuyên dùng Chư Yang Sin

ĐL Lăk

22/09/2022

từ 08:00 – 10

T38C_476E47_Buôn Xê Đăng 2- Ea Kuêh

ĐL Cư MGar

22/09/2022

từ 08:00 – 14:00

T245-ĐD474KRP-Tách T108-Khối 8

ĐL Krông Păc

22/09/2022

từ 08:00 – 16:00

TBA CC T113K

ĐL EaKar

22/09/2022

từ 10 – 12:00

T439_471CMG_Thôn 20, Ea M’Rod (S/tải T182)

ĐL Cư MGar

22/09/2022

từ 14:00 – 16:00

T205_476CMG_UBND xã EaTul

ĐL Cư MGar

22/09/2022

từ 15:00 – 15:30

T168_475 KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 15:00 – 15:30

T197_475KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 15:00 – 15:30

T39-475-KNA2

ĐL Krông Ana

22/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T01L (ĐD373KBO) Yang Tao

ĐL Lăk

22/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T06L(DD373KBO) Yang Tao

ĐL Lăk

22/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T7L(ĐD373KNA)

ĐL Lăk

22/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Trạm chuyên dùng Chư Yang Sin

ĐL Lăk

23/09/2022

từ 07:00 – 15:00

T152 ĐD473 KNA (Trạm bơm tưới Hoàng Tứ Hải)

ĐL Cư Kuin

23/09/2022

từ 07:00 – 15:00

T181 ĐD473 KNA (tách T32, HD8)

ĐL Cư Kuin

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T113H_Xã Ea Blang

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T114H_Xã Ea Blang

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T115H_Xã Ea Blang

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T116H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T117H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T118H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T119H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T193H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T21H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T263H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T26H_Xã Ea Blang

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T28H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T29H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA công cộng T32H_Xã Ea Drông

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 07:30 – 15:30

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đam Sang

ĐL Buôn Hồ

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Bán lẻ xã Ea Tam- T95N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Bán lẻ Buôn Chấp-Ea Tam- T88N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Bán lẻ Tam Bình-Ea Tam- T94N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Bán lẻ Tam Lập 1-Ea Tam- T86N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Bán lẻ Tam Lập 2-Ea Tam- T87N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Bán lẻ Tam Thuận-Ea Tam- T96N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Bán lẻ xã Ea Tam

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

JC520316(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

JC530297(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

JC530368

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T119N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T195N – Tam Hiệp Ea Tam

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T260N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T266N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

T85N (DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Tam Hà Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Tam Hợp Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Tam Khánh Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Tam Khánh Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Tam Điền, EaTam

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Trạm chuyên dùng

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 08:30

UBND Xã Ea Tam

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Tram CC T274 (tach T61)

ĐL Krông Păc

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T125ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T137(ĐD471F18)

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T146 – ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T148-471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T82 ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T83 ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T84 ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T85 ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T86 ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T87 ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

T88 ĐD471F18

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 15:00

TBACC T174

ĐL EaKar

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

BÁN LẺ EaTam T324N Tách T80N

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam An 1-Ea Tam- T81N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam An 2-Ea Tam- T82N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam Hòa-Ea Tam- T79N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam Liên-Ea Tam- T78N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam Phong-Ea Tam- T80N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam Thịnh Ea Tam T155N

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam Đa-Ea Tam- T84N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Bán lẻ Tam Điền-Ea Tam- T83N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Giang Minh Ea Puk

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Giang Điền Ea Puk

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Giang Đại Ea Puk

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC520313(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC530284(474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC530298(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC530303(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC530304(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC530305(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC530353(474T2.KBU)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

JC530369

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

T214N

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

T265N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

T272N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Tam Phương 2 Ea Tam T215N

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Bán lẻ xã Ea Tam- T95N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Bán lẻ Buôn Chấp-Ea Tam- T88N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Bán lẻ Tam Bình-Ea Tam- T94N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Bán lẻ Tam Lập 1-Ea Tam- T86N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Bán lẻ Tam Lập 2-Ea Tam- T87N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Bán lẻ Tam Thuận-Ea Tam- T96N.

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Bán lẻ xã Ea Tam

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

JC520316(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

JC530297(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

JC530368

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T119N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T195N – Tam Hiệp Ea Tam

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T260N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T266N(DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T85N (DD474E47)

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Tam Hà Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Tam Hợp Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Tam Khánh Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Tam Khánh Cư Klông

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Tam Điền, EaTam

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

Trạm chuyên dùng

ĐL Krông Năng

23/09/2022

từ 15:30 – 16:00

UBND Xã Ea Tam

ĐL Krông Năng

24/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T255_477HT-Cty Sabeco Tây Nguyên

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T356_477HT-Cty xăng dầu Tuấn Tú (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T376-474HT- Cty CP Ô tô Thành Trung(Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 06:30

T509_474HT- Cty CP Bến xe tổng hợp ĐắkLắk (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T01-ĐMT.TN_471HT_Cty Thái Ngọc (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T01.ĐMT-HVV-Cty Hương Vị Việt (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T1-ĐMT.KN_471HT-Cty giải pháp xanh Khôi Nguyên (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T1-ĐMT.MT_471HT-Cty Minh Trâm

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T1-ĐMT.ST_471HT – Cty Sơn Tây (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T1-ĐMT.TB_471HT-Cty Thái Bình Ban Mê (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T101M_471HT- Cty Anh Minh Phát +Hoàng Nguyên Phát (Trạm Điện lực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T109M-471HT-Cty Thái Ngọc (Trạm Điện lực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T112M_471HT-Cty Luc Thiem (Trạm Đlực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T114M_471HT-CN Cty khí hóa lỏng MiềnNam (Trạm KH)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T118M_471HT Cty nhôm kính Inox Anh Tuấn (Trạm Đlực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T120M_471HT -Cty Thành Luân (Trạm Đlực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T121M_471HT-Cty Vạn Thịnh Phát (Trạm Đlực)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột

24/09/2022

từ 06:00 – 15:00

T127M_471HT-Cty TNHH nhôm kính Anh Tuấn (Trạm Đluc)

ĐL Bắc Buôn Ma Thuột