18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Công Ty CP Thái Dương

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Công ty 559

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Công ty CP nhựa Đồng Nai MT

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Công ty Giầy Rieker Việt Nam 2-3

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Công ty Premo

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Công ty TNHH MTV Nhựa INT

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Công ty TNHH may Nam Vương

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Cơ khí Và XL (Makitech 2)

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Dệt lưới Hồng Hải

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Ga Miền Trung

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Gia Dinh

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Giày Ricker cơ sở 1-1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Giày Ricker cơ sở 2-2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Giày Rieker 2-1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Giấy Sài Gòn T1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Giấy Sài Gòn T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Giấy Sài Gòn T3

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Green Planet

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Gạch Đồng Tâm

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Gạch Đồng Tâm T1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Gạch Đồng Tâm T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Gỗ Cẩm Hà CS2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

HANACAN 1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

HANACAN 2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

HANSUM VINA

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Hasegawa

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Hợp chất APEC

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

INox Toàn Mỹ

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Initation T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Initation Việt Nam

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

InterCare

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Kho Hàng Jracking

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Kỹ thuật Vải VN

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

LETHAI (BB Tấn Đạt)

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Lý Hồng King

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

M&H Industry Việt Nam

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

NLMT Hoàn Mỹ

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

NLMT Hoàn Mỹ 2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

NLMT Midori (SUNMN)

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

NLMT Nhựa MT

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

NVH Lao động KCN

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Nhà máy nước

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Nhựa Quang Minh

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Premo T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Quốc Quang T1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Quốc Quang T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Relats

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Ricker 1-2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Sasaki Shoko T1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Sasaki Shoko T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Song Khang

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

TBA Gỗ Cẩm Hà 5

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

TBA Vải kỹ thuật T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Thuỷ Sản Đông Phương

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Trạm Trí Việt

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

UNI-PRE T4

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Uni-President T1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Uni-president T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

VINAFOR

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Việt Hoa T3

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Việt Hoa T4

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Vải Kỹ Thuật T3

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Vải Kỹ thuật T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

XN CP Gỗ Cẩm Hà CS5-T1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

XN CP Gỗ Cẩm Hà CS5-T2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

XN CP Gỗ Cẩm Hà CS5-T3

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

thép Hùng Vĩ

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 04:30 – 17:00

Đo đếm VBL Quảng Nam

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Bơm Tứ Câu.

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Bưu điện – Điện Thắng

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Bồ Mưng 1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Bồ Mưng 2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Bồ Mưng 3

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Cty CP Đạt Phương (cầu ĐH7)

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Giống cây trồng trung ương

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Gỗ Điện BÀn

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

KDC 2A ĐN-ĐN

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Quang Nguyễn

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Trạm xử lý nước thải KCN ĐN-ĐN

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Viêm Tây 2

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Điện Ngọc 1-1

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Điện Thắng 2 – ODA

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Điện Thắng 3

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Điện Thắng 3 – ODA

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 07:30

Điện Thắng Bắc

ĐL Điện Bàn

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

Bơm Phước Mỹ

ĐL Duy Xuyên

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

Nam Phước 10

ĐL Duy Xuyên

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

Nam Phước 11

ĐL Duy Xuyên

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

Nam Phước 7ODA.

ĐL Duy Xuyên

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

TBA Dương Lâm

ĐL Trà My

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

TBA Dương Lâm

ĐL Trà My

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

TBA Thôn 2 Trà Nú

ĐL Trà My

18/09/2022

từ 05:00 – 17:30

TBA Thôn 2 Trà Nú

ĐL Trà My