Auto Draft

Long An: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường

Năm 2023, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó tập trung kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khi có phản ánh của người dân, chính quyền địa phương; thường xuyên tiến hành thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Auto Draft

Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, áp dụng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; triển khai các giải pháp xử lý chất thải, nhằm đạt được chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra (tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%.). Đồng thời,các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông; đánh giá, xác định nguyên nhân, xây dựng giải pháp thực hiện giảm thiểu, ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm các tuyến sông, kênh, rạch chính trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Long An, năm 2022, ngành chức năng tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, hoàn thành đạt các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Trong đó, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt 70%; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 98%.

Đặc biệt, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm soát ô nhiễm năm 2022; kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm quan trắc tự động nước thải làm cơ sở đề xuất các giải pháp cụ thể để đảm bảo các trạm hoạt động ổn định; kiểm tra, lấy mẫu quan trắc đối chứng trạm quan trắc nước/khí thải tự động, liên tục của các khu/cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn; vận hành ổn định các quan trắc tự động nước mặt, không khí để tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường, ngăn ngừa sự cố môi trường và kịp thời phát hiện, đưa giải pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra…

Đối với công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, năm 2022, ngành chức năng đã thực hiện 145 cuộc đối với 138 tổ chức, 7 cá nhân, phát hiện 77 tổ chức, 7 cá nhân vi phạm; qua đó, ban hành 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 4,9 tỷ đồng. Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh, kiểm tra gồm: vi phạm trong khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh…